Regulamin - GUESTHOUSE

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

REGULAMIN PENSJONATU
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu B&M Guesthouse.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.guesthouse.com.pl
§2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój gościnny i hostelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Pensjonat może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Pensjonacie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą gościnnie przebywać na terenie obiektu od godziny 7:00 do godziny 22:00, poza pokojami gościnnymi i hostelowymi oraz aneksem kuchennym hostelu.
4. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu pensjonatu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Pensjonatu lub innych osobach przebywających w Pensjonacie.
5. Pensjonat zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu pre-autoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata zaliczki w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do 14 dni przed planowanym pobytem, zaliczka nie zostaje zwrócona.
8.Wysokość zaliczki jest równowartością pierwszej doby hotelowej lub w przypadku pobytu na jedną noc, zaliczka ma wartość 50% doby hotelowej.
9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Pensjonat nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
§4 USŁUGI
1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Pensjonat ma obowiązek zapewnić Gościom:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonacie,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu Gościa w Pensjonacie z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
- przechowanie bagażu Gościa,
- zamawianie taksówki.
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Pensjonat zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
5. Pensjonatowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Pensjonatu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PENSJONATU
1. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Pensjonat odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.
4. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
5. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem Pensjonatu.
§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Pensjonat przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Pensjonatu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
§8 CISZA NOCNA
W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
§9 REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Pensjonat nie akceptuje obecności zwierząt.
2. W Pensjonacie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez B&M Guesthouse z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Orłowskiego 29 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pensjonacie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Pensjonat. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Pensjonatu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Pensjonatu.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
B&M Guesthouse

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego